Google

 • JOBDRIVER - תקנון האתר

 • השימוש באתר על תכניו וכן השירותים הניתנים בו, מוצעים למשתמש בכפוף לקבלתו את כל התנאים הכלולים בתקנון זה. כמו כן, השימוש באתר מהווה הסכמה מפורשת מצד המשתמש לתנאים האמורים. 

 • תנאי השימוש וכל הטקסטים באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ואולם כל הנאמר בו מתייחס הן לנשים והן לגברים כאחד. 

 • אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.

 • הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנן של מודעות פרסום מכל הסוגים כגון באנרים או כל חומר פרסומי אחר, האחריות לכך מוטלת על המפרסמים בלבד. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אין הנהלת האתר אחראית על הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעים באתר או על כל שירות אחר שניתן על ידם. כל טענה, תביעה או דרישה מצד המשתמש באתר בגין הצעות, מוצרים או שירותים מצד שלישי, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו אל הצד השלישי, ממנו נתקבלה ההצעה או ממנו נקנה את השירות, כאשר לא תהיה למשתמש בגינן כל תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה.

 • אין לפרסם באתר אדם או עסק שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.

 • כלל המשרות המתפרסמות באתר מיועדות לכל המינים, המגזרים, הדתות והמגדרים. זאת, גם אם נאמר אחרת בגוף המודעה.

 • פרסום משרה באתר הוא חינם. יחד עם זאת הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתנאי השימוש באתר ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 • לפרסום פרסומות או באנרים בתשלום יש ליצור קשר עם מנהל האתר. 

 • הנהלת האתר רשאית לערוך מבצעים ולהעניק הטבות והנחות על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

 • האתר, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, המודעות, העיצוב, הסידור וההצגה של המידע והמודעות המופיעים בהם, ולהלן – התוכן, הנם רכושו הבלעדי של האתר. אין להעתיק ו/או לפרסם את התוכן, במלואו או בחלקו, ללא היתר מפורש לכך מהנהלת האתר.

 • אין לעשות באתר, בתוכנו ובפלטפורמות שבו שימוש אלא למטרות לשמן נועדו ולצרכיו הפרטיים והאישיים של המשתמש, להבדיל מצרכים מסחריים. וכן חל איסור מוחלט לעשות שימוש בתוכן, בפונקציות ובפלטפורמות אלה לכל צורך אחר, לרבות קידום, שיווק ופרסום של עסקים וגופים מסחריים.

 • אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

 • הנהלת האתר אינה נושאת באחריות כלשהי למידע ולתוכן המתפרסמים באתר ואינה ערבה לטיבם, לנכונותם, לתקפותם, לשלמותם, לדיוקם או להתאמתם לכל מטרה שהיא.

 • המודעות באתר אינן מהוות המלצה או הבעת עמדה של האתר ומפעיליו לגבי נכונות ו/או כדאיות השירותים, ולעניין השימוש בהם.

 • הנהלת האתר, האתר וכן הבאים מטעמה אינם אחראים לכל נזק או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש כתוצאה משימושו ו/או מהסתמכותו על תוכן ושירותים המוצעים באתר, כל שכן, למשתמש לא תהיה כל טענה לאתר ולהנהלתו בגין הסתמכותו על המידע שפורסם באתר. 

 • הנהלת האתר, האתר ומי מטעמו אינם אחראים לכל נזק, עקיף או ישיר, שיגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימושו ו/או הסתמכותו על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם הגיע באמצעות קישורים הקיימים באתר. 

 • כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות - הזכויות המוסריות, השירותים המסופקים על ידי האתר, התוכן, העיצוב, העריכה והסימנים המסחריים, המידע המופיע באתר ואופן הצגתו ועריכתו, שמורות באופן בלעדי לבעלי האתר.

 • הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת. שימוש בשירותים בכל עת, מהווה הסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו בזמן השימוש בפועל.

טואול - אתרים באינטרנט